Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η μέθοδος "Δ. Μαυρομμάτη" επιτυγχάνει στην εκμάθηση της ορθογραφίας αλλάζοντας το είδος της πληροφορίας και παρακάμπτοντας το γνωστικό έλλειμμα. Η ορθογραφία των λέξεων έχει μετατραπεί σε εικόνα. Η Μέθοδος εφαρμόζεται συνδυασμένη με προσέγγιση βασισμένη στη σύγχρονη Γλωσσολογία και ειδικές μνημονικές τεχνικές.

 Το δυσλεξικό παιδί επεξεργάζεται απρόσκοπτα τις εικόνες και μπορεί να τις συγκρατήσει στη μνήμη του. Με την γλωσσολογική προσέγγιση το παιδί μαθαίνει να αναλύει τις λέξεις στα συστατικά τους μορφήματα (προθήματα - θεματικά - παραγωγικά - καταληκτικά) και με ειδικές μνημονικές τεχνικές μαθαίνει όχι μόνο την ορθογραφία, αλλά και την ετυμολογία και την μεταφορική ή κυριολεκτική έννοια του λόγου και των λέξεων. Εμπλουτίζεται έτσι το λεξιλόγιο του, παράγει πλούσιο γραπτό λόγο και σωστά δομημένο. Το πιο σημαντικό είναι ότι το παιδί μπορεί πολύ εύκολα να εφαρμόσει κάθε μνημονική τεχνική και κανόνα που μαθαίνει γιατί ο κάθε κανόνας της Μεθόδου μπορεί να προτείνει μία και μοναδική λύση ώστε το παιδί να μην μπερδεύεται ανάμεσα σε πολλές επιλογές. Το κεντρικό πρόβλημα των δυσλεξικών είναι ότι όταν υπάρχουν πολλές επιλογές δυσκολεύεται να διαλέξει γιατί δεν θυμάται "ποιο ταιριάζει με ποιο" και έτσι αν και θυμάται τους κανόνες στην εφαρμογή τους κάνει λάθη.

Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ "Δ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ"

Η Εικονογραφική Μέθοδος «Μαυρομμάτη» προσφέρει στους δυσλεξικούς μαθητές τη δυνατότητα να απομνημονεύσουν εύκολα, γρήγορα. Τα δύσκολα γράμματα κάθε λέξης έχουν μετατραπεί σε γραμμικά σχέδια μιας σύνθεσης που αποτελεί την εικονογραφική αναπαράσταση της μορφολογίας και της σημασίας της λέξης. 

Τα δυσλεξικά άτομα που δεν δυσκολεύονται να θυμούνται εικόνες συγκρατούν εύκολα στη μνήμη τους την παρουσία των εικονογραφημάτων, κι αυτά με τη σειρά τους θυμίζουν τα συγκεκριμένα γράμματα και συνεπώς και την ορθογραφία της λέξης.

Η Εικονογραφική Μέθοδος προτείνεται για διδασκαλία σε δυσλεξικά άτομα κάθε ηλικίας, ακόμα και σε ενήλικες, και οδηγεί με επιτυχία σε πολύ καλό επίπεδο ορθογραφίας και ανάγνωσης. Εφαρμόζεται οπωσδήποτε ταυτόχρονα και παράλληλα με τη Γλωσσολογική Μέθοδο.

 Η ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ "Δ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ"

 Η Γλωσσολογική Μέθοδος «Μαυρομμάτη» στηρίζεται κατά βάση στις αρχές της σύγχρονης γλωσσολογίας μεν, εμπλουτίζεται όμως επίσης και με κάποιες συγκεκριμένες μνημονικές τεχνικές που επινοήθηκαν ειδικά για τη διευκόλυνση δυσλεξικών μαθητών στην απομνημόνευση της ορθογραφίας των παραγωγικών κυρίως μορφημάτων.

Στα πλαίσια της εφαρμογής της διδάσκονται αναλυτικά τα μορφήματα, κυρίως τα παραγωγικά, και η σημασία την οποία φέρουν ή προσδίδουν στη λέξη στην οποία περιέχονται. Το παιδί μαθαίνει να αναλύει τις λέξεις στα μορφήματα από τα οποία αποτελούνται, και συνειδητοποιεί τη σημασία τους.

Ένα σύστημα μνημονικών τεχνικών επινοήθηκε με το οποίο επιδιώκεται η δημιουργία ενός νοητού πλέγματος που περιλαμβάνει τα μορφήματα που έχουν παρόμοια ορθογραφία. Λόγω του ότι το πλέγμα αυτό προσδιορίζεται και ανακαλείται με βάση ελάχιστα στοιχεία και ισχυρές συνειρμικές σχέσεις, διευκολύνει την απομνημόνευση και ανάκληση της ορθογραφίας ολόκληρου του μέρους της λέξης που βρίσκεται μετά το Θέμα.

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ

Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι η Εικονογραφική Μέθοδος οδηγεί στην απομνημόνευση της θεματικής κυρίως ορθογραφίας και στον εμπλουτισμό του Οπτικού Λεξικού στη μνήμη, ενώ η Γλωσσολογική Μέθοδος στοχεύει και συμβάλλει στην βαθύτερη κατανόηση της δομής της γλώσσας, στη διδασκαλία της ετυμολογίας, της Παραγωγής και της Σύνθεσης, στην κατανόηση της κυριολεκτικής και μεταφορικής σημασίας των λέξεων, και στην συνειδητοποίηση της χρήσης των λέξεων στο λόγο μας.

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι με την Εικονογραφική Μέθοδο επεξεργαζόμαστε το Μορφολογικό επίπεδο του λόγου, ενώ με τη Γλωσσολογική Μέθοδο επεξεργαζόμαστε το Σημασιολογικό και το Πραγματολογικό επίπεδο.

Οι δύο μέθοδοι πρέπει να εφαρμόζονται απαραίτητα παράλληλα και ταυτόχρονα για τη διδασκαλία της ορθογραφίας και προτείνονται ως κατάλληλες για δυσλεξικούς μαθητές συνήθως μεγαλύτερους της Γ΄ τάξης του Δημοτικού σχολείου (ή μεγαλύτερους των 8-9 χρόνων) καθώς και σε ενήλικες κάθε ηλικίας χωρίς περιορισμό.

 

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com