Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Γενικά

Το Κέντρο Δυσλεξίας, Δυσαριθμησίας και Λογοθεραπείας Δώρας Μαυρομμάτη (εφεξής «το Κέντρο μας») σέβεται την ιδιωτικότητα σας και εγγυάται ότι τα προσωπικά σας δεδομένα που καταχωρείτε στην ιστοσελίδα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα είναι και παραμένουν ασφαλή. Το Κέντρο μας και η ιστοσελίδα που διατηρεί δηλώνουν ότι έχουν συμμορφωθεί πλήρως με τις διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου και του Κανονισμού 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» - «General Data Protection Regulation» - εφεξής «Κανονισμός»), όπως αυτός ισχύει.
Η παρούσα  πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων («Πολιτική») αποσκοπεί στη διεξοδική πληροφόρησή σας σχετικά με το πώς συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, όταν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, καθώς επίσης και όλα τα δεδομένα που καταχωρείτε στην ιστοσελίδα μας ή μας παρέχετε μέσω της πλοήγησής σας στην ιστοσελίδα  μας.
Η παρούσα Πολιτική θα πρέπει να συνεκτιμηθεί μαζί με οποιαδήποτε άλλη σχετική ειδοποίηση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων ή ειδοποίηση περί δίκαιης επεξεργασίας που μπορεί να παρέχουμε για ειδικές περιπτώσεις, όταν συλλέγουμε ή επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα.
Παρακαλούμε αφιερώστε λίγο χρόνο στην ανάγνωση αυτής της Πολιτικής, έτσι ώστε να γνωρίζετε εάν, με ποιο τρόπο, για ποιο σκοπό και ποια ακριβώς προσωπικά σας δεδομένα επεξεργαζόμαστε.

Ποιοι είμαστε

Η Ιστοσελίδα του Κέντρου παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες του και περιγράφει διεξοδικά το έργο του. Επίσης διαθέτει ηλεκτρονικό κατάστημα μέσω του οποίου πραγματοποιούνται αγορές συγγραμμάτων που αφορούν την αντιμετώπιση της δυσλεξίας. Το Κέντρο μας δεσμεύεται πλήρως για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων που καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του. 
Για το λόγο αυτό επιθυμούμε την εκ των προτέρων ενημέρωσή σας σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγουμε, τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιούμε, τους αποδέκτες των δεδομένων αυτών και τα δικαιώματά σας που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων. Προς συμμόρφωσή μας με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, σας γνωστοποιούμε ότι όσον αφορά τις πληροφορίες που συλλέγουμε κατά τις αγορές που πραγματοποιείτε μέσω της ιστοσελίδας μας ή κατά την περιαγωγή σας στον ιστότοπό μας, είμαστε ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Ως εκ τούτου σας προτρέπουμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική σε συνδυασμό με την Πολιτική Cookies που βρίσκεται στον ιστότοπο μας. 

ΟΡΙΣΜΟΙ

Ορισμένοι από τους όρους που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Πολιτική είναι νομικοί και ορίζονται από το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο. Έτσι:
«Επεξεργασία» σημαίνει κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ενδεικτικά περιλαμβάνει τη συλλογή, καταχώριση και οργάνωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
«Προσωπικά δεδομένα» ή «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» σημαίνει κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.
«Συγκατάθεση» σημαίνει κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και με πλήρη επίγνωση, με την οποία το φυσικό πρόσωπο εκδηλώνει ότι συμφωνεί με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα προσωπικά του δεδομένα.
«Υπεύθυνος επεξεργασίας» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή δημόσια αρχή, ή υπηρεσία ή άλλος φορέας που καθορίζει το σκοπό και τον τρόπο της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.
Περισσότερα για τους ορισμούς μπορείτε να δείτε στο άρθρο 4 του Κανονισμού (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EL)

 

 

Αρχές που διέπουν την συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Ιστοσελίδα μας διέπεται από τις ακόλουθες αρχές, όπως αυτές εξειδικεύονται περαιτέρω στον Κανονισμό:
Νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια
Περιορισμός του σκοπού
Ελαχιστοποίηση των δεδομένων
Ακρίβεια
Περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης
Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα
Κάνουμε κάθε τι δυνατό προκειμένου να εφαρμόσουμε τις ανωτέρω αρχές σε όλα τα στάδια της αλληλεπίδρασης μαζί σας κατά την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας.

Τι προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε;

Τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι πάντοτε σχετικά με την εκτέλεση των υποχρεώσεών μας προς εσάς και απαραίτητα για την πραγματοποίηση αγορών από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.
Με την εγγραφή σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, λαμβάνουμε όνομα, επώνυμο, διεύθυνση,  αριθμό κινητού τηλεφώνου ή σταθερού προαιρετικά, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), κωδικό χρήστη και στοιχεία τιμολόγησης (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ. και επάγγελμα) προαιρετικά σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου. Όποια από τα δεδομένα χαρακτηρίζονται ως προαιρετικά καταχωρούνται από εσάς, κατόπιν επιλογής σας προκειμένου να μας διευκολύνετε να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Επίσης σε περίπτωση που ολοκληρώσετε την παραγγελία σας χωρίς εγγραφή, υποβάλλετε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της παραγγελίας, όπως πλήρη διεύθυνση παράδοσης, την πλήρη διεύθυνση τιμολόγησης, και τα στοιχεία που αφορούν στην καταβολή της πληρωμής. Εφόσον επιθυμείτε την είσοδό σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα μέσω Facebook, παρέχετε (όπως αναφέρεται και στο ξεχωριστό αναδυόμενο παράθυρο) εξουσιοδότηση προς τον ιστότοπο μας προκειμένου να αποκτήσει τα ανωτέρω απαραίτητα στοιχεία σας. Επιπλέον στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της παραγγελίας, θα σας ζητηθούν κατά την ολοκλήρωσή της.
Συλλέγουμε επίσης αυτόματα πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, όπως το είδος των ιστοσελίδων που βλέπετε ή επισκέπτεστε, ή η συχνότητα και η διάρκεια των δραστηριοτήτων σας. Επιπλέον, οι διακομιστές, τα αρχεία καταγραφής και άλλες τεχνολογίες συλλέγουν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες προκειμένου να μας βοηθήσουν να διαχειριστούμε, να προστατεύουμε και να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας. Μοιραζόμαστε προσωπικές πληροφορίες με τρίτους μόνο όπως περιγράφεται στην παρούσα πολιτική ή εφόσον απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Πληροφορίες που συλλέγουμε αυτόματα - Cookies:

Χρησιμοποιούμε cookies τα οποία μας βοηθούν να δημιουργήσουμε το προφίλ των χρηστών μας και να διευκολύνουμε την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα μας. Ορισμένα από αυτά τα δεδομένα θα είναι συγκεντρωτικά ή στατιστικά, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα μπορέσουμε να τα εντοπίσουμε μεμονωμένα. Εάν προτιμάτε, μπορείτε να καταργήσετε ή να απορρίψετε τα cookies του προγράμματος περιήγησης μέσω των ρυθμίσεων στο πρόγραμμα περιήγησης ή τη συσκευή σας. Ωστόσο, η απόρριψη ή η αφαίρεση των cookies ενδέχεται να επηρεάσει τη διαθεσιμότητα και τη λειτουργικότητα των υπηρεσιών μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies, ανατρέξτε στην Πολιτική Cookies.
Πληροφορίες συσκευής: Μπορεί επίσης να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας κάθε φορά που χρησιμοποιείτε έναν ιστότοπο. Αν έχετε λογαριασμό στην ιστοσελίδα μας, ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες από ή σχετικά με τους υπολογιστές, τα τηλέφωνα ή άλλες συσκευές από τις οποίες συνδέεστε στις υπηρεσίες μας. Μπορεί να συσχετίσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από τις διαφορετικές συσκευές που χρησιμοποιείτε, πράγμα που μας βοηθά να σας παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες ανάλογα με την συσκευή που χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, συλλέγουμε:
α) Χαρακτηριστικά όπως το λειτουργικό σύστημα και η έκδοση υλικού.
β) Τον τύπο του προγράμματος περιήγησης και διεύθυνση IP
γ) Πληροφορίες καταγραφής: Συλλέγουμε επίσης πληροφορίες καταγραφής όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας.  Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:
i) τον τρόπο με τον οποίο μεταβήκατε στην ιστοσελίδα μας.
ii) στοιχεία για την συσκευή που χρησιμοποιήσατε, όπως τύπος και γλώσσα προγράμματος περιήγησης ιστού.
iii) χρόνοι πρόσβασης.
iv) εμφανισμένες σελίδες.
v) αναγνωριστικά που σχετίζονται με cookies ή άλλες τεχνολογίες που μπορούν να αναγνωρίσουν με μοναδικό τρόπο τη συσκευή ή το πρόγραμμα περιήγησής σας.
iv) σελίδες που επισκέπτεστε πριν ή μετά την πλοήγηση σας στον ιστότοπό μας.

 

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

O κατωτέρω πίνακας, όπως ορίζεται από το νόμο, επεξηγεί λεπτομερώς το είδος των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, τον σκοπό της επεξεργασίας καθώς και τη νομιμοποιητική βάση για την εν λόγω επεξεργασία.

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας

Παράδοση παραγγελίας

Εκτέλεση σύμβασης αγοραπωλησίας

Αποστολή στοιχείων εξέλιξης της παραγγελίας μέσω email, sms.

Εκτέλεση σύμβασης αγοραπωλησίας

Aποστολή newsletter

Η ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΑΣ

 

Πληροφορίες σχετικές με πληρωμή (δεν αποθηκεύονται στα συστήματα μας)

Λήψη πληρωμής και επιστροφή χρημάτων

Εκτέλεση σύμβασης αγοραπωλησίας

Πληροφορίες συσκευής, όπως τύπος και γλώσσα προγράμματος περιήγησης ιστού.

Βελτίωση του ιστοτόπου μας και ορισμός προεπιλεγμένων επιλογών (όπως γλώσσα και νόμισμα)-

ΕΝΝΟΜΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας, τις επισκέψεις σας και τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας (π.χ. τη διεύθυνση IP σας, τη γεωγραφική σας θέση, το πρόγραμμα περιήγησής σας, τον τρόπο ενημέρωσης για την Ιστότοπο, τη διάρκεια της επίσκεψης και τον αριθμό προβολών της σελίδας).

Στατιστικοί λόγοι και βελτίωση του ιστοτόπου μας

ΕΝΝΟΜΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

 

Η δική σας συγκατάθεση

Με την πλοήγησή σας στον ιστότοπο μας ή την εγγραφή σας ως μέλους στην ιστοσελίδα μας ή με την αγορά οποιουδήποτε προϊόντος από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή με την εγγραφή σας στη λίστα του ενημερωτικού δελτίου/newsletter μας δηλώνετε ότι αποδέχεστε τους Όρους της  παρούσας Πολιτικής και μας παρέχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής.
Σε περίπτωση αγοράς προϊόντων από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα μας παρέχετε την ειδική συγκατάθεσή σας για τα ακόλουθα:

 • Με την αποστολή αιτήματος για παραγγελία συναινείτε στη λήψη και επεξεργασία στοιχείων επικοινωνίας μαζί σας,  προϋπόθεση απαραίτητη, για την σωστή εξέλιξη της παραγγελίας σας.
 • Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να σας αποστέλλουμε ενημερωτικά δελτία / newsletters για προϊόντα ή/ και υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του  ιστοτόπου μας, παρέχοντας μας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη σχετική συγκατάθεση σας. Την συγκατάθεση αυτή μπορείτε να άρετε οποτεδήποτε, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα που βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο μας.

Πόσο χρόνο τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

 

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα είστε εγγεγραμμένοι στον ιστότοπο μας, για όσο διάστημα διατηρείτε ενεργό τον λογαριασμό σας ή για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την παροχή των υπηρεσιών μας. Ενδέχεται να συνεχίσουμε να διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα  ακόμα και μετά τη λήξη/διαγραφή του λογαριασμού σας σεβόμενοι την αρχή της αναλογικότητας και μόνο για λόγους ανταπόκρισης στις νομικές ή κανονιστικές μας υποχρεώσεις, ή για την επίλυση ενδεχόμενων διαφορών, ή για την αποτροπή απάτης ή άλλων εγκληματικών ενεργειών.

Προστασία των ανηλίκων

Επισκέπτες/ χρήστες του ιστοτόπου μας που είναι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του ιστοτόπου μας. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφτούν τον ιστότοπό μας και αυτό δεν καταστεί εφικτό να ελεγχθεί ακριβώς λόγω της φύσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, δεν φέρουμε ευθύνη.

Τα δικαιώματά σας ως προς τα δεδομένα που συλλέγει ο ιστότοπος μας

Σας γνωστοποιούμε ότι έχετε δικαίωμα : 

 • Πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα: μπορείτε να λάβετε ενημέρωση για το κατά πόσον και ποια δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία, καθώς επίσης και αρκετές πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω επεξεργασία  
 • Διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση ανακρίβειας,   
 • Διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις  
 • Περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σε συγκεκριμένες  περιπτώσεις
 • Εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ   καθώς και στην περίπτωση που η επεξεργασία πραγματοποιείται για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος ή για την επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων μας ή των εννόμων συμφερόντων τρίτων
 • Διαβίβασης των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλη εταιρεία   
 • Καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση ατυχούς συμβάντος παραβίασης των δεδομένων σας.  

Θα εξετάσουμε και θα απαντήσουμε τα ως άνω αιτήματα σας εντός μηνός από την παραλαβή τους, εξαιρετικά δε αυτή η προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά 2 ακόμα μήνες, εφόσον απαιτείται περαιτέρω χρόνος.    
Σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε για οποιοδήποτε ζήτημα σας απασχολεί σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων σας που αφορούν τον ιστότοπο μας στους ακόλουθους τηλεφωνικούς αριθμούς: 210-2138102, 2102130711  καθώς και στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Πώς να ασκήσετε τα δικαιώματά σας

Η άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώματα σας που περιγράφονται ανωτέρω μπορεί να γίνει μέσω επικοινωνίας με τη διαχειρίστρια της Ιστοσελίδας μας, κ. Δώρα Μαυρομμάτη, μέσω email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή τηλεφωνικά στα παραπάνω τηλέφωνα.

Μπορείτε να υποβάλλετε τα αιτήματα σας, τα οποία και θα ικανοποιήσουμε το συντομότερο δυνατόν, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.
Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη συλλογή και την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων από την Ιστοσελίδα μας μπορείτε να απευθυνθείτε στην Διαχειρίστρια της ιστοσελίδας μας. 

Μέτρα προστασίας που έχουμε λάβει

Έχουμε λάβει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας στην προσπάθεια μας να αποτρέψουμε τυχαία απώλεια των προσωπικών σας πληροφοριών ή τη χρήση ή πρόσβαση σε αυτά σε μη εξουσιοδοτημένους χρήστες.
Όσοι συνεργάτες μας επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για τους νόμιμους σκοπούς που εκτίθενται ανωτέρω υπόκεινται σε υποχρέωση εμπιστευτικότητας.
Επιπλέον, διαθέτουμε διαδικασίες για την αντιμετώπιση τυχόν παραβιάσεων της ασφάλειας των δεδομένων. 
Συγκεκριμένα ο ιστότοπος μας:

 • Λαμβάνει κάθε οργανωτική και τεχνολογική προφύλαξη για να εμποδίσει την απώλεια, την αθέμιτη χρήση ή την αλλοίωση των προσωπικών πληροφοριών των χρηστών.
 • Αποθηκεύει το σύνολο των προσωπικών στοιχείων που παρέχονται από τους χρήστες σε ασφαλείς διακομιστές (προστατευόμενους από κωδικούς και τείχη προστασίας [firewall]).
 • Όλες οι ηλεκτρονικές οικονομικές συναλλαγές που εκτελούνται μέσω του ιστοτόπου μας ή συνδεόμενων εφαρμογών προστατεύονται από τεχνολογία κρυπτογράφησης.

Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η αποστολή πληροφοριών μέσω του διαδικτύου παρουσιάζει έμφυτα προβλήματα ασφάλειας και κατά συνέπεια η Ιστοσελίδα μας δεν δύναται να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων που διακινούνται μέσω αυτού.
Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να τηρεί απόρρητο τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιεί για την είσοδό του στον ιστότοπο μας ή σε συνδεόμενες εφαρμογές. Δεν θα σας ζητηθεί από τον ιστότοπο μας να μας κοινοποιήσετε τον κωδικό σας (εκτός από την περίπτωση που θα συνδεθεί ο χρήστης  στον ιστότοπο μας ή σε συνδεόμενες εφαρμογές).
Ο ιστότοπος μας δεν αποθηκεύει οποιαδήποτε στοιχεία πιστωτικής/ χρεωστικής κάρτας καταχωρείτε κατά την υποβολή της παραγγελίας σας. Επισημαίνεται ότι δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων, πληροφοριών, κ.λπ. που λαμβάνουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Κατά συνέπεια, σας συνιστούμε να μην μας αποστέλλετε πληροφορίες σχετικά με στοιχεία πληρωμής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). 
Όταν επιλέγετε να πληρώσετε με PayPal, η πληρωμή σας υπόκειται στους Όρους και τις Προϋποθέσεις της PayPal για τα ζητήματα των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει η εταιρεία αυτή, δυνάμει της σχετικής σύμβασης που έχετε αποδεχτεί κατά την εγγραφή σας στη συγκεκριμένη υπηρεσία.

 

Eποπτική Αρχή

Ελπίζουμε ότι μπορούμε να επιλύσουμε κάθε ερώτημα ή ανησυχία σας σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σας. Αν δεν είστε ευχαριστημένοι με τον τρόπο που η Ιστοσελίδα μας επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην αρμόδια εποπτική αρχή.
Αρμόδια εποπτική αρχή είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), η οποία βρίσκεται επί της Λεωφόρου Κηφισίας 1-3, στην Αθήνα, Τ.Κ. 11523, τηλ. 210- 6475600, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Eπικαιροποίηση:

Ο ιστότοπος μας επικαιροποιεί την παρούσα Πολιτική κατά διαστήματα, δημοσιεύοντας κάθε αναθεωρημένη έκδοση στον ιστότοπο μας ή σε συνδεόμενες εφαρμογές.
Ο χρήστης θα πρέπει να ελέγχει τακτικά την παρούσα σελίδα για να βεβαιώνεται ότι είναι σύμφωνος με οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους της παρούσας Πολιτικής.
Η Ιστοσελίδα μας ενημερώνει τους χρήστες της για όλες τις αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων με σχετικά αναδυόμενα παράθυρα.

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com