Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Με βάση τον Νόμο υπ΄αριθμ. 2121, ΦΕΚ Α' 25/4-3-1993 και το Άρθρο 66

περί ποινικών κυρώσεων, η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται και “τιμωρείται όποιος χωρίς δικαίωμα ...εγγράφει έργα ή αντίτυπα, αναπαράγει αυτά είτε άμεσα είτε έμμεσα, προσωρινά ή μόνιμα, με οποιαδήποτε μορφή, εν όλω ή εν μέρει, μεταφράζει, διασκευάζει, προσαρμόζει ή μετατρέπει αυτά, προβαίνει σε διανομή αυτών στο κοινό ή παρουσιάζει στο κοινό έργα ή αντίτυπα με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του δημιουργού και γενικά όποιος εκμεταλλεύεται έργα αντίγραφα ή αντίτυπα που είναι αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας ή προσβάλλει το ηθικό δικαίωμα του πνευματικού τους δημιουργού να αποφασίζει για τη δημοσίευση του έργου του στο κοινό καθώς και να παρουσιάζει αυτό αναλλοίωτο χωρίς προσθήκες ή περικοπές”.

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com