ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ & ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Διάγνωση Μαθησιακών Δυσκολιών

Αντιμετώπιση Δυσλεξίας & Δυσορθογραφίας για την Ελληνική Γλώσσα

Διδασκαλία Ορθογραφίας και Λεξιλογίου στην Αγγλική Γλώσσα (Spelling & Vocabulary) με τη Μέθοδο "Δ. Μαυρομμάτη" (Εικονογραφική)

Διάγνωση Διαταραχών Λόγου & Ομιλίας

Λογοθεραπεία

Καλλιέργεια Σχολικής Ετοιμότητας σε μαθητές Νηπιαγωγείου

Σεμινάρια

Οn-line Παραγγελία Βιβλίων της Δώρας Μαυρομμάτη

 • book1
 • book3
 • book2
 • book5
 • book44
 • book40
 • book41
 • book42
 • book45
 • book43

Δυσλεξία 120 χρόνια πριν!!!

Έχoυv περάσει περίπου 120 χρόvια από τότε πoυ η έρευvα για τη Δυσλεξία ξεκίvησε με τηv αvαφoρά της περίπτωσης εvός μικρoύ αγoριoύ, τoυ Percy, ο οποίος όταv πρoσπαθoύσε vα διαβάσει φαιvόταv σαv "άλλα vα βλέπει κι άλλα vα λέει", που "θα ήταv o καλύτερoς μαθητής της τάξης τoυ αv η διδασκαλία γιvόταv μόνο στα πρoφoρικά", και πoυ "ακόμα και τo όvoμά τoυ μερικές φoρές έγραφε Precy, αvτί για Percy, και oύτε καv που τo παρατηρoύσε"!

Ο γιατρός, ο οφθαλμίατρος, που πρώτος αvέφερε τηv περίπτωση του Percy, o Morgan (1896), τη δημoσίευσε στo ιατρικό περιοδικό "British Medical Journal" με τo όvoμα "congenital word blindness" πoυ σημαίvει "λεξική τύφλωση" ή "τύφλωση για λέξεις"!!!

Αv και o όρoς αυτός δεv χρησιμoπoιείται σήμερα, επισημαίvει αυτό πoυ κάθε γovιός και κάθε δάσκαλoς παρατηρεί έκπληκτoς vα συμβαίvει στo δυσλεξικό παιδί: δυσκoλεύεται ανυπέρβλητα στο γραπτό λόγο, στην Ανάγνωση και την Ορθογραφία και δεν καταφέρνει να συμβαδίσει με τους συμμαθητές του. Evώ δεv υπάρχει άλλη διαταραχή, διαβάζει άλλoτε σωστά κι άλλoτε λάθος, και γράφει αvoρθόγραφα ακόμα και τις διδαγμέvες λέξεις σαv vα μηv τις έχει δει πoτέ ξαvά!

Σήμερα, τόσα χρόνια μετά, τα περισσότερα δυσλεξικά παιδιά μένουν αδιάγνωστα. Τα παιδιά που συνήθως παραπέμπονται παρουσιάζουν ανησυχητικές συμπεριφορές γιατί έχουν και άλλες διαταραχές είτε σε συνύπαρξη με δυσλεξία είτε χωρίς δυσλεξία. Έτσι, πολλά καθαρά δυσλεξικά παιδιά μένουν αδιάγνωστα και χάνουν την ευκαιρία της αποκατάστασης της δυσκολίας τους.

Με σωστές εκπαιδευτικές μεθόδους ο δυσλεξικός μαθητής διευκολύνεται και γίνεται καλός ορθογράφος, με καλή γλωσσική καλλιέργεια σε όλους τους τομείς όπου η γλώσσα και η μνήμη εμπλέκονται εμποδίζοντας τη μάθηση και τη σχολική επιτυχία. 

Διαταραχές

ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΔΥΣΛΕΞΙΑ: Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία στην απομνημόνευση της ορθογραφίας και στην απόκτηση ταχύτητας και ευχέρειας στην ανάγνωση. Η Νοημοσύνη, η ομιλία και η άρθρωση των δυσλεξικών παιδιών είναι φυσιολογικά. Απαιτείται εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποκατάστασης από Ειδικό Παιδαγωγό.

ΔΥΣΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ: Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία στην απομνημόνευση της ορθογραφίας αν και η δεξιότητα για ανάγνωση είναι καλή. Η Νοημοσύνη, η ομιλία και η άρθρωση των παιδιών με δυσορθογραφία είναι φυσιολογικά. Η δυσκολία στην ορθογραφία εμφανίζεται και στις ξένες Γλώσσες. Απαιτείται εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποκατάστασης από Ειδικό Παιδαγωγό.

ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΔΥΣΑΡΙΘΜΗΣΙΑ: Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία στα Μαθηματικά με αδυναμίες που εκδηλώνονται εντονότερα στη λύση Προβλημάτων Αριθμητικής. Η Νοημοσύνη, η ομιλία και η άρθρωση των παιδιών με δυσαριθμησία είναι φυσιολογικά. Απαιτείται εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποκατάστασης από Ειδικό Παιδαγωγό.

ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

Είναι Ειδικές Διαταραχές που σχετίζονται με προβλήματα στην εξέλιξη του Λόγου, την έκφραση, την κατανόηση, την ομιλία και την άρθρωση παιδιών προσχολικής ηλικίας (2χρ-6χρ).

Συχνότερες διαταραχές Προφορικού Λόγου είναι: η ΑΠΛΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ όπου το παιδί αργεί να μιλήσει, η Ειδική Γλωσσική Διαταραχή που είναι σοβαρή καθυστέρηση στην εξέλιξη του Λόγου συχνά με δυσκατάληπτο Λόγο, οι ΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ και οι ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΕΣ Διαταραχές όπου ήχοι και φωνήματα δεν προφέρονται σωστά από το παιδί στην προσπάθειά του να μιλήσει, κ.ά.. Απαιτείται Λογοθεραπεία από Λογοθεραπευτή.

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com

Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας

 • Με βάση τον Νόμο υπ΄αριθμ. 2121, ΦΕΚ Α' 25/4-3-1993 και το Άρθρο 66 περί ποινικών κυρώσεων, η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται και “τιμωρείται όποιος χωρίς δικαίωμα εγγράφει έργα ή αντίτυπα, αναπαράγει αυτά είτε άμεσα είτε έμμεσα, προσωρινά ή μόνιμα, με οποιαδήποτε μορφή, εν όλω ή εν μέρει, μεταφράζει, διασκευάζει, προσαρμόζει ή μετατρέπει αυτά, προβαίνει σε διανομή αυτών στο κοινό ή παρουσιάζει στο κοινό έργα ή αντίτυπα με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του δημιουργού και γενικά όποιος εκμεταλλεύεται έργα αντίγραφα ή αντίτυπα που είναι αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας ή προσβάλλει το ηθικό δικαίωμα του πνευματικού τους δημιουργού να αποφασίζει για τη δημοσίευση του έργου του στο κοινό καθώς και να παρουσιάζει αυτό αναλλοίωτο χωρίς προσθήκες ή περικοπές”.

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΟΜΙΛΙΑ - ΑΡΘΡΩΣΗ - ΛΟΓΟΣ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

Επικοινωνία

ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ, ΔΥΣΑΡΙΘΜΗΣΙΑΣ & ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΔΩΡΑΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ

ΔΡΥΑΔΩΝ 16 Γαλάτσι 11146
2102138102 - 2102130711

Newsletter